§1 Postanowienia Ogólne

 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS) określają warunki, na jakich odbywają się wszystkie transakcje handlowe pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 2. OWS stanowią integralną część każdej umowy pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym (pod pojęciem umowy rozumie się także potwierdzone zamówienie). Podjęcie współpracy jest równoznaczne z akceptacją przez Kupującego Ogólnych Warunków Handlowych.
 3. Sprzedającego nie obowiązują żadne warunki sprzedaży lub zastrzeżenia Kupującego niezgodne z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, nawet, jeżeli Sprzedający nie wyraził wyraźnego sprzeciwu wobec takich warunków lub zastrzeżeń.

§2 Definicje

 • Sprzedający – ALAS Utex Sp. z o.o. z siedzibą w Tworkowie (47-451) przy ulicy Dworcowej 30, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000088358, NIP: 6391779662.
 • Kupujący – Podmiot prawny, który podpisał umowę ze Sprzedającym lub złożył zamówienie, którego przyjęcie Sprzedający potwierdził na piśmie lub jakakolwiek druga osoba, która odebrała od Sprzedającego towar i/lub usługę.
 • Towary – wszystkie produkty własne wytwarzane przez ALAS Utex Sp. z o.o. jak również towary handlowe będące przedmiotem sprzedaży.
 • Usługi – wszelkiego typu usługi świadczone przez ALAS Utex Sp. z o.o. na rzecz Kupującego
 • Zainteresowany – potencjalny Kupujący, który zamierza kupić towar lub usługę, który będzie przedmiotem umowy.
 • Pogorszenie sytuacji finansowej – sytuacja, która zmierza lub mogłaby zmierzać do nieuregulowania roszczeń Sprzedającego.
 • Dla wszystkich definicji, które zostały użyte w niniejszych Warunkach Sprzedaży stosuje się INCOTERMS 2010. Terminy z INCOTERMS 2010 mogą być zawartymi tutaj definicjami rozszerzone.

§3 Oferty i sprzedaż

 1. Składane przez Sprzedającego propozycje sprzedaży (włączając w to propozycje nazwane ‘ofertą’) nie stanowią wiążącej oferty sprzedaży – w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie propozycję złożenia zamówienia przez potencjalnego Kupującego. Do czasu podpisania umowy bądź pisemnej akceptacji zamówienia oferta Sprzedającego jest ofertą szacunkową.
 2. Wszystkie oferty i cenniki nie są wiążące. Kalkulacja dokonana jest w oparciu o obowiązującą w dniu dostawy cenę. Zapewnienie niezmienności cen wymaga specjalnego pisemnego potwierdzenia.
 3. Oferta złożona przez ALAS Utex Sp. z o.o. nie powoduje automatycznej rezerwacji Towarów będących przedmiotem tej oferty.
 4. Próbki i wzory należy traktować jako materiały poglądowe w odniesieniu do jakości i kolorów. Pewne różnice, które są typowe dla naturalnych materiałów nie są podstawą do reklamacji.
 5. W przypadku, gdy po złożeniu przez Sprzedającego oferty sytuacja finansowa Kupującego ulegnie znacznemu pogorszeniu lub wyjdą na jaw istotne okoliczności nie znane ALAS Utex Sp. z o.o. w dniu złożenia oferty, a powodujące, że wykonanie umowy jest istotnie zagrożone, Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości albo w części i dochodzenia w tym zakresie zwrotu poniesionych kosztów.
 6. Oferta stanowi relację pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym. Wszystkie jej szczegóły są poufne i przeznaczone tylko dla stron zainteresowanych. Obie strony zobowiązują się zachować jej szczegóły tylko do swojego użytku. Nadużycie lub dalsze nieautoryzowane przekazywanie, które będzie działało na niekorzyść drugiej strony będzie rozstrzygane w myśl odpowiednich przepisów prawa.

§4 Zamówienia

 1. Wymagane jest złożenie pisemnego zamówienia drogą mailową, faksem, bądź osobiście z określeniem asortymentu, warunków płatności, terminu realizacji, sposobu dostawy. Złożenie przez Kupującego zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem Ogólnych Warunków Sprzedaży obowiązujących w firmie Sprzedającego.
 2. Złożone zamówienie musi posiadać pełne dane Kupującego oraz numery kontaktowe niezbędne Sprzedającemu w realizacji/organizacji zamówienia.
 3. Sprzedający po sprawdzeniu poprawności zamówienia pod względem technicznym oraz sprawdzeniu możliwości realizacji prześle klientowi w formie pisemnej potwierdzenie przyjęcia zamówienia (potwierdzenie zamówienia) z podaniem warunków takich jak:
  – warunki płatności,
  – termin realizacji,
  – sposób odbioru/dostawy,
  – rodzaj Towaru,
  – ilość oraz cenę jednostkową.
 4. Przyjęcie przez Sprzedającego zamówienia do realizacji wymaga akceptacji i podpisania przez Kupującego lub przez osobę upoważnioną do jego reprezentowania potwierdzenia zamówienia sporządzonego przez Sprzedającego. W przypadku gdy Kupujący nie podpisze przygotowanego przez ALAS Utex Sp. z o.o. potwierdzenia zamówienia Sprzedający ma prawo wstrzymania dostaw Towaru.
 5. Fakt przyjęcia zamówienia nie wiąże Sprzedającego w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej, sprzedaż wyrobów jest niemożliwa lub nadmiernie utrudniona.
 6. Niezależnie od złożonych ofert, wiążące jest wyłącznie potwierdzenie realizacji zamówienia, wysłane przez Sprzedającego w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub poczty tradycyjnej.
 7. W przypadku nie wywiązania się Kupującego z warunków zamówienia/umowy, w szczególności z obowiązku dostawy dokumentów o jakich mowa w pkt. 11 Rozdziału ‘Ceny i Płatności’, Sprzedający zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji zamówienia/umowy z winy Kupującego.
 8. W okresie remontowym (miesiące grudzień – marzec) dostępność Towarów zależy od stanów magazynowych Sprzedającego.
 9. Kupujący może odstąpić od realizacji złożonego zamówienia bez konsekwencji finansowych do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Odstąpienie to wymaga formy pisemnej. Odstąpienie przez Kupującego złożone po upływie tego terminu, a przed rozpoczęciem wykonywania dostaw, upoważnia Sprzedającego do obciążenia Kupującego karą umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanych dostaw. Zapłata kary nastąpi na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej wystawienia przez Sprzedającego.
 10. Jeżeli nastąpiło odstąpienie od umowy, niezawinione przez Sprzedającego, które pociąga dla Sprzedającego powstanie szkody, niezależnie od obowiązku zapłaty kary umownej Sprzedający może dochodzić zapłaty odszkodowania na warunkach ogólnych.
 11. Wszelkie nieprzewidziane zdarzenia, na które żadna ze stron nie ma wpływu, a które mogą spowodować niewykonanie umowy w całości lub w części będą uważane za ‘siłę wyższą’. Dla potrzeb realizacji transakcji „siła wyższa” oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: wojna, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, rewolucje, strajki, zamieszki, awarie komunikacyjne. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się także awarie linii technologicznej oraz spadek temperatury poniżej 0 stopni Celsjusza. Niewykonanie umowy w całości lub w części z powodu ‘siły wyższej’ uprawniają strony do odstąpienia od umowy, jednak bez prawa Kupującego do odszkodowania.
 12. Doradztwo Sprzedającego w zakresie właściwości technicznych i zastosowania produktów przebiega według najlepszej wiedzy w oparciu o przeprowadzone przez Sprzedającego badania i doświadczenia. Jednak wszelkie dane na temat przydatności i zastosowania towarów są niewiążące i nie zwalniają Kupującego z wykonania własnych badań i prób. Kupujący jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów ustawowych i urzędowych podczas stosowania produktów pochodzących od Sprzedającego.

§5 Dostawa

 1. Sprzedający sprzedaje/dostarcza swoje produkty tylko luzem (minimalna sprzedaż ex-work to 0,1 tony, minimalna dostawa to 1 pełna ciężarówka – ok. 24 tony).
 2. Harmonogram dostaw przekazywany jest pisemnie za potwierdzeniem i/lub drogą elektroniczną sprzedającemu do czwartku tygodnia poprzedzającego tydzień jego realizacji. Dopuszczalne jest przesunięcie terminów dostaw do 5 dni roboczych.
 3. W celu odbioru materiału ex work Kupujący jest zobowiązany do przekazania Sprzedającemu listy osób upoważnionych do odbioru Towaru. Lista powinna zawierać: imię i nazwisko osoby upoważnionej, numer dowodu osobistego oraz numer rejestracyjny pojazdu.
 4. W przypadku sprzedaży ex work, Kupujący przejmuje towar w momencie jego załadunku na samochód. Tym samym Kupujący gwarantuje, że nie dojdzie do zanieczyszczenia lub innych wad przedmiotu sprzedaży, które mogłyby spowodować zmianę jakości dostarczonych towarów.
 5. Sprzedający ma prawo odmówić załadunku towaru w przypadku zaistnienia pkt. 4 i tym samym Kupującemu nie przysługuje prawo ubiegania się o odszkodowanie.
 6. W przypadku strat lub szkody zaistniałych podczas transportu Kupujący zobowiązuje się do naprawienia powstałej szkody.
 7. Kupujący zna czas pracy ekspedycji. Przedłużenie czasu ekspedycji na życzenie Kupującego może się wiązać ze zmianą ceny Towarów.

§6 Ceny i Płatności

 1. Jeżeli nie jest to określone inaczej, wszystkie oferowane ceny należy rozumieć jako ceny netto (bez podatku VAT) oraz bez kosztów transportu (ex work).
 2. Ceny Towarów określone w cennikach mogą zostać zmienione przez Sprzedającego w dowolnym momencie.
 3. Zapłata za otrzymany towar następuje w terminie i kwocie określonej na fakturze VAT uprzednio wystawionej przez ALAS Utex Sp. z o.o.
 4. Za dzień zapłaty uznaje się datę zaksięgowania należności na koncie bankowym Sprzedającego wskazanym na fakturze.
 5. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności.
 6. W przypadku nieterminowej zapłaty przez Kupującego, zostaną naliczone ustawowe odsetki za zwłokę.
 7. Sprzedający ma prawo wstrzymania udostępniania Towarów Kupującemu w przypadku gdy Kupujący pozostaje w opóźnieniu z płatnością wymagalnych należności Sprzedającego.
 8. W sytuacji gdy Kupujący pozostaje we zwłoce ze spłatą należności powyżej 30 dni Sprzedający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 1% łącznej wartości zamówienia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia tytułem kary umownej. Łączna wysokość kar umownych z tytułu opóźnienia nie może przekroczyć 10% łącznej wartości zamówienia brutto.
 9. W przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu płatności za dostarczony towar, wynikającego chociażby z jednej faktury, ALAS Utex Sp. z o.o. ma prawo postawić w stan natychmiastowej wymagalności płatności wszystkich faktur, których terminy płatności jeszcze nie minęły, a co do których nastąpiło wydanie Towaru.
 10. W przypadku stanu ogłoszenia postępowania upadłościowego Kupującego wszystkie zaległe płatności mają natychmiastowy termin zapadalności.
 11. Kupujący wyraża zgodę, aby Sprzedający mógł zażądać analizy wiarygodności finansowej Kupującego w okresie trwania umowy. W szczególności Sprzedający może żądać dostarczenia prawem przewidzianych zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach, oświadczeń o braku prowadzonych przeciw Kupującemu postępowań egzekucyjnych bądź innych dokumentów potwierdzających możliwość wykonania przez Kupującego obowiązku zapłaty za dostarczony towar. Realizacja obowiązku informacyjnego będzie dokonywana w terminie rozsądnym.
 12. Kupujący zobowiązuje się przekazać wszelkie informacje dotyczące możliwości spłaty należności, jak również informacje o wyraźnej zmianie możliwości spłaty lub jakiejkolwiek innej sytuacji mającej wpływ na powyższe.
 13. Sprzedaż z odroczonym terminem płatności wymaga zabezpieczenia płatności przyznanego kredytu kupieckiego gwarancją bankową, wekslem lub inną formą zaakceptowaną przez Sprzedającego.
 14. W przypadku, gdy podczas trwania umowy dojdzie do zaistnienia sytuacji z pkt 10 niniejszego paragrafu, Kupujący zobowiązuje się aktywnie współpracować w celu zabezpieczenia należności przedkładając dodatkowe zabezpieczenie. Jednocześnie wszystkie należności muszą zostać uregulowane natychmiastowo.

§7 Jakość i Reklamacje

 1. Sprzedający deklaruje jakość towarów wg następujących norm budowlanych: żwiry: EN 12620, EN 13242; piaski: EN 12620, EN 13242, EN 13139, EN 13043.
 2. Reklamacje z powodu wad produktów będą uznane jedynie w przypadku gdy towar nie odpowiada wymaganiom powyższych norm.
 3. Reklamacje jakościowe przyjmowane są do trzeciego dnia roboczego od dnia dostawy/odbioru towaru lub do momentu wbudowania Towaru.
 4. Reklamacje ilościowe przyjmowane są wyłącznie w dniu dostawy/odbioru Towaru.
 5. Reklamacje towaru należy zgłaszać w formie pisemnej koniecznie przed jego zużyciem, obróbką albo dalszą sprzedażą.
 6. Sprawdzenie wizualne i odnotowanie rozbieżności w dowodzie dostawy oraz właściwe składowanie są podstawą uznania ewentualnych roszczeń.
 7. Sprzedający rozpatruje zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 8. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uznana, a druga strona się odwoła od takiej decyzji może zostać zatrudniona niezależna instytucja w celu rozstrzygnięcia sporu. Koszty jej zatrudnienia poniesie strona, na której niekorzyść spór zostanie rozstrzygnięty.

§8 Odpowiedzialność

 1. W przypadku uzasadnionych reklamacji Sprzedający dostarczy brakującą ilość lub wymieni towar na wolny od wad. Jeśli wymiana nie jest możliwa sprzedający udzieli kupującemu uzgodnionego, dodatkowego rabatu.
 2. Odpowiedzialność Sprzedającego wynikająca z innych faktów lub okoliczności nigdy nie będzie większa niż wymiana wadliwego towaru lub zwrot odpowiedniej wartości (kwoty) zafakturowanej.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie wierzytelności wynikające ze sprzedaży towarów, do których Sprzedającemu przysługuje prawo własności, Kupujący odstępuje Sprzedającemu, jako zabezpieczenie w zakresie przysługującego Sprzedającemu udziału własności sprzedanych towarów. Zastrzeżenie prawa własności oraz cesja pozostają w mocy do momentu całkowitej spłaty należnych Sprzedającemu wierzytelności.
 2. Strony postarają się wszelkie spory rozwiązywać polubownie, w przypadku gdy jest to niemożliwe sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle realizacji umowy/zamówienia jest sąd właściwy dla siedziby sprzedającego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży obowiązują przepisy prawa polskiego.